برنامه‌نویسی و شبکه

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۸ مهر ۱۴۰۰)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۴۰۰)
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۴ مهر ۱۴۰۰)
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۴۰۰)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۴۰۰)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۴ مهر ۱۴۰۰)
۷۵۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۹ مهر ۱۴۰۰)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۶ مهر ۱۴۰۰)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره اولین برگ پاییز
مشاهده و ثبت‌نام