ارشد و دکتری علوم پزشکی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۳۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جلسه اول ۲۱ فروردین ساعت ۱۵ الی ۱۹ میباشد.
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۱ اسفند ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۷ اسفند ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۹ اسفند ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۱:۳۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۰۷ اسفند ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۱:۰۰ (شروع از ۰۷ اسفند ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها و شنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ و شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده